Ogólne warunki gwarancji

 1. Ogólne Warunki Gwarancji stanowią integralną część umów sprzedaży pomiędzy Klientem kupującym towar za pośrednictwem strony internetowej www.topinvest.pl w firmie TOPINVEST z siedzibą w Szczecinie pod adresem Kr. Jadwigi 20/7 zwanej w dalszej części Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca oświadcza, że towar sprzedawany za pośrednictwem strony www.topinvest.pl jest nowy i wolny od wad.
 3. Towar objęty test terminem gwarancji określonym z osobna dla każdego z zakupionych towarów.
 4. Jeżeli termin gwarancji dla danego towaru nie został określony przy jego opisie przyjmuje się, iż wynosi on 12 miesięcy z wyłączeniem elementów eksploatacyjnych takich jak tusze, tonery, baterie itp.
 5. Sprzęt posiadający własną kartę gwarancyjną wystawioną przez producenta powinien być dostarczony przez Klienta bezpośrednio do autoryzowanego serwisu.
 6. Początkiem okresu gwarancyjnego jest data zakupu umieszczona na paragonie lub fakturze oraz na karcie gwarancyjnej je zeli takowa została wydana.
 7. Warunkiem przyjęcia sprzętu do naprawy jest dostarczenie sprzętu do siedziby firmy wraz z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną, jeżeli takowa została wystawiona. Dostarczony sprzęt musi być kompletny, umieszczony w oryginalnym lub zastępczym opakowaniu.
 8. Do naprawy nie zostanie przyjęty sprzęt w którym naruszone zostaną plomby gwarancyjne oraz zmieniony, usunięty, nieczytelny lub zamazany numer seryjny.
 9. Klient jest zobowiązany do przekazania sprzętu serwisowi wraz z opisem usterki.
 10. Każdy dostarczony przez Klienta sprzęt będzie sprawdzany. W przypadku poprawnego działania firma może obciążyć Klienta kosztami sprawdzania sprzętu.
 11. W przypadku przesłania sprzętu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej klient musi zadbać o właściwe zabezpieczenie towaru. Koszty przesyłki pokrywa Klient.
 12. Usunięcie wad i uszkodzeń wykrytych w czasie trwania gwarancji nastąpi w ciągu 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do serwisu. W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony maksymalnie do 3 miesięcy.
 13. Gwarancją nie są objęte:
  a) elementy eksploatacyjne takie jak tusze, tonery, baterie itp.
  b) mechaniczne uszkodzenia towaru oraz spowodowane nimi wady
  c) zmiany w sprzęcie spowodowane jego naturalnym zużyciem
  d) uszkodzenia i wady spowodowane:
  - samowolną naprawą sprzętu lub naprawą sprzętu przez nieautoryzowany serwis
  - ingerencją w zakupiony sprzęt
  - używaniem niezgodnym z instrukcją obsługi
  - używaniem sprzętu wraz z nieoryginalnym sprzętem dodatkowym
  - używaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych
  - zdarzeniami losowymi (np.: pożary, powodzie)
  - nieprawidłowym napięciem zasilania
 14. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do których wykonania użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.
 15. Klient traci prawo do bezpłatnej naprawy sprzętu w ramach gwarancji w przypadku utraty, niszczenia lub samodzielnego edytowania karty gwarancyjnej jeżeli takowa została wydana.
 16. Karta gwarancyjna jest nieważna w przypadku braku podpisów Gwaranta i Klienta. Miejsca złożenia podpisów opisane są na karcie gwarancyjnej.
 17. Podstawą do odbioru pozostawionego w serwisie sprzętu jest pokwitowanie, które Klient otrzyma w chwili pozostawienia sprzętu w serwisie.
 18. Jeżeli towar został dostarczony do serwisu za pośrednictwem poczty lub usług kurierskich, bezpośrednio po naprawie lub wymianie  zostanie zwrócony na adres, z którego został wysłany do Sprzedawcy lub inny wskazany pisemnie przez Klienta
 19. Wadliwy sprzęt lub części wymienione podczas naprawy stają się własnością serwisu Sprzedawcy.
 20. Sprzęt, który w ciągu miesiąca od daty powiadomienia o dokonaniu naprawy nie zostanie odebrany przez Klienta, przechodzi na własność serwisu firmy Topinvest.
 21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.